Dagelijks bereikbaar tussen 08.30 en 22.30 op 06 21 886 624
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Blindeer Koning

Artikel 1: Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Blindeer Koning zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze voorwaarden van toepassing.
1.2 Door een offerte bij De Blindeer Koning te plaatsen gaat u de Klant akkoord met deze voorwaarden.
1.3 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalen van deze voorwaarden van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van De Blindeer Koning gelden ook ten behoeve van eventueel door De Blindeer Koning ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Blindeer Koning in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van De Blindeer Koning zijn vrijblijvend. De Blindeer Koning heeft het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als De Blindeer Koning uw offerte heeft geaccepteerd. De Blindeer Koning heeft het recht een offerte gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betalingen kunnen door particuliere Klanten alleen gedaan worden tegen contante betaling. Daarentegen kunnen zakelijke Klanten het factuurbedrag na aflevering van de diensten uiterlijk binnen 14 dagen overmaken op de bankrekening van De Blindeer Koning.
3.3 Als de prijzen van de aangeboden diensten stijgen in de periode tussen het moment van offerteaanvraag en uitvoering van de offerte door De Blindeer Koning, heeft u het recht de offerte te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 5 dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Blindeer Koning.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud
4.1 Goederen blijven eigendom van De Blindeer Koning totdat alles volledig is betaald.

Artikel 5: Garantie en aansprakelijkheid
5.1 Controleer de geleverde diensten onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan De Blindeer Koning te melden.
5.2 Als is aangetoond dat de geleverde diensten niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft De Blindeer Koning de keuze om de geleverde diensten daarvan te vervangen dan wel de factuurprijs terug te betalen.
5.3 De Blindeer Koning geeft 10 jaar garantie op het blinderen van autoruiten en een half jaar op wrappen en dippen.  Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid en verontreiniging.
5.5 De Blindeer Koning is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Blindeer Koning. De Blindeer Koning is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, diefstal of indirecte schade en winst- of omzetderving van uw voertuig.
5.6 De Blindeer Koning,is om welke reden dan ook, gehouden om enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 6: Diversen
6.1 U kunt geen rechte ontlenen aan het feit dat De Blindeer Koning deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.
6.2 Als één of meer bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Blindeer Koning in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door De Blindeer Koning vast te stellen, vergelijkbare bepaling.
6.3 De Blindeer Koning mag bij de uitvoering van de diensten gebruik maken van derden.
6.4 Onverminderd de overige aan De Blindeer Koning toekomende rechte, heeft De Blindeer Koning in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw offerte op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit aan u te melden.

Artikel 7: Toepasselijk recht
7.1 Op de Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8: KVK en BTW gegevens
8.1 KVK nummer: 60891793
8.2 BTW nummer: NL219197982B01